Bihar Vidhan Sabha में Jitan Ram Manjhi के चक्कर में JDU-BJP में बवाल | Tak Live Video

Bihar Vidhan Sabha में Jitan Ram Manjhi के चक्कर में JDU-BJP में बवाल

Ruckus in JDU-BJP over Jitan Ram Manjhi in Bihar Vidhan Sabha.