બાબા બાગેશ્વરનું અમદાવાદમાં કરાયું ભવ્ય સ્વાગત. બાબાનાં દર્શન માટે રામકથા મેદાનમાં ભક્તોનું ઘોડાપુર ઊમટ્યું | Tak Live Video
25 May 23 . 17:23
બાબા બાગેશ્વરનું અમદાવાદમાં કરાયું ભવ્ય સ્વાગત. બાબાનાં દર્શન માટે રામકથા મેદાનમાં ભક્તોનું ઘોડાપુર ઊમટ્યું
Unmute
Image swipe icon
Next