જાપાન: ‘મોદીજી.. હું ચા વાળી છું, ભીડમાંથી આવજ આવતા જ PMએ શું પ્રતિક્રિયા આપી? | Tak Live Video
20 May 23 . 14:48
જાપાન: ‘મોદીજી.. હું ચા વાળી છું, ભીડમાંથી આવજ આવતા જ PMએ શું પ્રતિક્રિયા આપી?
Unmute
Image swipe icon
Next