નવા સંસદ ભવનના વિપક્ષના વિરોધ અંગે મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલના પ્રહાર | Tak Live Video
25 May 23 . 13:48
નવા સંસદ ભવનના વિપક્ષના વિરોધ અંગે મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલના પ્રહાર
Unmute
Image swipe icon
Next