મૃદુ મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ વિપક્ષીઓને કેમ બોલ્યા, આ આત્મઘાતી પગલુ છે ? | Tak Live Video
25 May 23 . 15:18
મૃદુ મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ વિપક્ષીઓને કેમ બોલ્યા, આ આત્મઘાતી પગલુ છે ?
Unmute
Image swipe icon
Next