દ્વારકા મંદિરમાં નોટો ઉડાવવાનો વિવાદ ઉગ્ર બન્યો..! | Tak Live Video
13 May 23 . 13:12
દ્વારકા મંદિરમાં નોટો ઉડાવવાનો વિવાદ ઉગ્ર બન્યો..!
Unmute
Image swipe icon
Next