ધીરેન્દ્ર શાસ્ત્રી ભાજપનું માર્કેટિંગ છે, ચમત્કારના નામે ખોટા નાટક બંધ થવા જોઈએઃ શંકરસિંહ વાઘેલા | Tak Live Video
19 May 23 . 13:05
ધીરેન્દ્ર શાસ્ત્રી ભાજપનું માર્કેટિંગ છે, ચમત્કારના નામે ખોટા નાટક બંધ થવા જોઈએઃ શંકરસિંહ વાઘેલા
Unmute
Image swipe icon
Next