ધીરેન્દ્ર શાસ્ત્રી લોકોને કરે છે ગુમરાહઃ વિજ્ઞાન જાથાના ચેરમેન જયંત પંડ્યા | Tak Live Video
18 May 23 . 20:35
ધીરેન્દ્ર શાસ્ત્રી લોકોને કરે છે ગુમરાહઃ વિજ્ઞાન જાથાના ચેરમેન જયંત પંડ્યા
Unmute
Image swipe icon
Next