ગાંધીનગરના ઝુંડાલમાં પૂર્વ IPS ડી.જી. વણઝારાના નેતૃત્વમાં 28 મેના રોજ ધીરેન્દ્ર શાસ્ત્રીનો દિવ્ય દરબાર યોજાશે..! | Tak Live Video
25 May 23 . 12:22
ગાંધીનગરના ઝુંડાલમાં પૂર્વ IPS ડી.જી. વણઝારાના નેતૃત્વમાં 28 મેના રોજ ધીરેન્દ્ર શાસ્ત્રીનો દિવ્ય દરબાર યોજાશે..!
Unmute
Image swipe icon
Next