પૂર્વ મંત્રી હકુભા જાડેજા અને MLA રિવાબા જાડેજાની કરાઇ રક્તતુલા..! | Tak Live Video
24 May 23 . 13:22
પૂર્વ મંત્રી હકુભા જાડેજા અને MLA રિવાબા જાડેજાની કરાઇ રક્તતુલા..!
Unmute
Image swipe icon
Next