પૂર્વ MLA પ્રતાપ દૂધાતનો ધીરેન્દ્ર શાસ્ત્રીને પડકાર, કહ્યું- તમારી દિવ્યશક્તિ મારફત જણાવશો કે ખેડૂતને કપાસના 1500ના સ્થાને 2400 રૂપિયા ક્યારે મળશે? | Tak Live Video
19 May 23 . 18:24
પૂર્વ MLA પ્રતાપ દૂધાતનો ધીરેન્દ્ર શાસ્ત્રીને પડકાર, કહ્યું- તમારી દિવ્યશક્તિ મારફત જણાવશો કે ખેડૂતને કપાસના 1500ના સ્થાને 2400 રૂપિયા ક્યારે મળશે?
Unmute
Image swipe icon
Next