કર્ણાટકમાં ભાજપની હાર પર ગેનીબેન ઠાકોરનું "ગીતા જ્ઞાન" | Tak Live Video
16 May 23 . 14:02
કર્ણાટકમાં ભાજપની હાર પર ગેનીબેન ઠાકોરનું "ગીતા જ્ઞાન"
Unmute
Image swipe icon
Next