ધીરેન્દ્ર શાસ્ત્રીના સમર્થનમાં આવી કરણી સેના..:કહ્યું- વિરોધ કરનારના દાંત ખાટા કરી દઈશું | Tak Live Video
18 May 23 . 18:04
ધીરેન્દ્ર શાસ્ત્રીના સમર્થનમાં આવી કરણી સેના..:કહ્યું- વિરોધ કરનારના દાંત ખાટા કરી દઈશું
Unmute
Image swipe icon
Next