હવે દરેકને મોબાઈલ ન વાપરવા સૂચન કરાશેઃ મેયર ડો.પ્રદીપ ડવ | Tak Live Video
19 May 23 . 20:20
હવે દરેકને મોબાઈલ ન વાપરવા સૂચન કરાશેઃ મેયર ડો.પ્રદીપ ડવ
Unmute
Image swipe icon
Next