દેશની જનતાનું શુ થાય એ ક્યારે આ મોદી સરકાર વિચારતી નથી: 2000ની નોટના નિર્ણય પર બોલ્યા અમિત ચાવડા | Tak Live Video
22 May 23 . 14:00
દેશની જનતાનું શુ થાય એ ક્યારે આ મોદી સરકાર વિચારતી નથી: 2000ની નોટના નિર્ણય પર બોલ્યા અમિત ચાવડા
Unmute
Image swipe icon
Next