બાબા ધીરેન્દ્ર શાસ્ત્રીના સમર્થનમાં આવ્યા સાંસદ મનસુખ વસાવા..! | Tak Live Video
20 May 23 . 19:38
બાબા ધીરેન્દ્ર શાસ્ત્રીના સમર્થનમાં આવ્યા સાંસદ મનસુખ વસાવા..!
Unmute
Image swipe icon
Next