પ્રજા ત્રસ્ત કોર્પોરેટરો મસ્ત..! RMC ના જનરલ બોર્ડમાં નગરસેવકો લોકોના પ્રશ્નો છોડી ફોનમાં વ્યસ્ત | Tak Live Video
19 May 23 . 18:27
પ્રજા ત્રસ્ત કોર્પોરેટરો મસ્ત..! RMC ના જનરલ બોર્ડમાં નગરસેવકો લોકોના પ્રશ્નો છોડી ફોનમાં વ્યસ્ત
Unmute
Image swipe icon
Next