બા-બાપુજી ભણવાની મંજૂરી આપતા પણ બસનો પાસ નહોતા કઢાવી આપતા..! પુરુષોત્તમ રૂપાલા | Tak Live Video
22 May 23 . 16:02
બા-બાપુજી ભણવાની મંજૂરી આપતા પણ બસનો પાસ નહોતા કઢાવી આપતા..! પુરુષોત્તમ રૂપાલા
Unmute
Image swipe icon
Next