ધીરેન્દ્ર શાસ્ત્રીને પડકાર ફેંકનાર રાજકોટમાં બેંકના CEOને મળી ધમકી! | Tak Live Video
17 May 23 . 13:32
ધીરેન્દ્ર શાસ્ત્રીને પડકાર ફેંકનાર રાજકોટમાં બેંકના CEOને મળી ધમકી!
Unmute
Image swipe icon
Next