બાગેશ્વરના બાબાએ કહ્યું એટલે દવા બંધ કરી ને બાળક વેન્ટિલેટર પર; રાજકોટના પરિવારનો ગંભીર આરોપ | Tak Live Video
17 May 23 . 17:23
બાગેશ્વરના બાબાએ કહ્યું એટલે દવા બંધ કરી ને બાળક વેન્ટિલેટર પર; રાજકોટના પરિવારનો ગંભીર આરોપ
Unmute
Image swipe icon
Next