ધીરેન્દ્ર શાસ્ત્રી પર વિજ્ઞાન જાથાના ગંભીર આરોપ, ચેરમેન જયંત પંડ્યાએ શું કહ્યું | Tak Live Video
16 May 23 . 20:27
ધીરેન્દ્ર શાસ્ત્રી પર વિજ્ઞાન જાથાના ગંભીર આરોપ, ચેરમેન જયંત પંડ્યાએ શું કહ્યું
Unmute
Image swipe icon
Next