સુરતના હીરા વેપારીની બાગેશ્વર સરકારને ઓપન ચેલેન્જ !‘આટલું કરી બતાવે તો 1.75 કરોડના હીરા આપી દઈશ’ | Tak Live Video
18 May 23 . 16:09
સુરતના હીરા વેપારીની બાગેશ્વર સરકારને ઓપન ચેલેન્જ !‘આટલું કરી બતાવે તો 1.75 કરોડના હીરા આપી દઈશ’
Unmute
Image swipe icon
Next