'અમારા શબ્દકોષની અંદર ડર કે ભય જેવો શબ્દ નથી'..! વિજ્ઞાન જાથાના ચેરમેન જયંત પંડ્યા | Tak Live Video
18 May 23 . 20:52
'અમારા શબ્દકોષની અંદર ડર કે ભય જેવો શબ્દ નથી'..! વિજ્ઞાન જાથાના ચેરમેન જયંત પંડ્યા
Unmute
Image swipe icon
Next