સરેન્દ્રનગરમાં પાણી પ્રશ્ને મહિલાઓ રણચંડી બની, પાલિકા ખાતે પહોંચી હલ્લાબોલ મચાવ્યો | Tak Live Video
18 May 23 . 20:38
સરેન્દ્રનગરમાં પાણી પ્રશ્ને મહિલાઓ રણચંડી બની, પાલિકા ખાતે પહોંચી હલ્લાબોલ મચાવ્યો
Unmute
Image swipe icon
Next