'રામ' નામ લખેલો 36,000 બોરનો હાર શ્રીરામના ચરણે | Tak Live Video

'રામ' નામ લખેલો 36,000 બોરનો હાર શ્રીરામના ચરણે

Ayodhya Ram Mandir માટે શબરીના વંશજ 'રામ' નામ લખેલો 36,000 બોરનો હાર શ્રીરામના ચરણે ધરાવશે