પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા બાદ રાહુલ ગાંધીએ કહ્યું દેશમાં કોઈ લહેર નહીં | Tak Live Video

પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા બાદ રાહુલ ગાંધીએ કહ્યું દેશમાં કોઈ લહેર નહીં

Rahul Gandhi on Ram Mandir: Ayodhya માં પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા બાદ રાહુલ ગાંધીએ કહ્યું દેશમાં કોઈ લહેર નહીં, સાંભળો શું બોલ્યા