કોંગ્રેસની કવાયતઃ ટિકિટના દાવેદાર પાસે સેન્સ પ્રક્રિયા હાથ ધરાઈ

Aravalli Congress on Active Mode