જેલથી છૂટી વિધાનસભા પહોંચેલા ચૈતર વસાવાની બજેટ પર પ્રતિક્રિયા | Tak Live Video

જેલથી છૂટી વિધાનસભા પહોંચેલા ચૈતર વસાવાની બજેટ પર પ્રતિક્રિયા

Chaitar Vasava & Umesh Makwana એ Gujarat Budget ને લઈને આપી પ્રતિક્રિયા