ગણતંત્ર દિવસે કમિશનરે શહેરીજનોને કરી અપીલ | Tak Live Video

ગણતંત્ર દિવસે કમિશનરે શહેરીજનોને કરી અપીલ

75th Republic Day એ Ahmedabad Police Commissioner એ શહેરીજનોને ટ્રાફિકને લઈને કરી અપીલ