ચૂંટણી જીતવા હવે ભાજપના રસ્તે કોંગ્રેસ?

Congress on BJP's Path to win Election?