જામનગરમાં પ્રાણ પ્રતિષ્ઠાને લઈને ઉત્સવનો માહોલ | Tak Live Video

જામનગરમાં પ્રાણ પ્રતિષ્ઠાને લઈને ઉત્સવનો માહોલ

Ram Mandir Pran Pratishtha Live Updates: Jamnagar માં પ્રાણ પ્રતિષ્ઠાને લઈને ઉત્સવનો માહોલ