ખેડામાં નદી ગાંડીતૂર થતા ઢીંચણસમા પાણીથી પસાર થઈને પશુઓ સાથે સ્થળાંતર કરવા મજબૂર | Tak Live Video

ખેડામાં નદી ગાંડીતૂર થતા ઢીંચણસમા પાણીથી પસાર થઈને પશુઓ સાથે સ્થળાંતર કરવા મજબૂર

ખેડામાં નદી ગાંડીતૂર થતા ઢીંચણસમા પાણીથી પસાર થઈને પશુઓ સાથે સ્થળાંતર કરવા મજબૂર