સોના-ચાંદી અને હીરાથી બનશે નવું સંસદ ભવનનું મોડલ!

Gold, silver and diamonds will make a new model of the parliament building!