ગુજરાત કોંગ્રેસે રાહુલ ગાંધીને રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ બનાવવા પાસ કર્યો ઠરાવ

Gujarat Congress passed a resolution to make Rahul Gandhi the National President