પંજાબના સરદારજી ગુજરાતમાં કેમ કરી રહ્યા છે ચૂંટણી પ્રચાર ?

Gujarat Election 2022