પંજાબના સરદારજી ગુજરાતમાં કેમ કરી રહ્યા છે ચૂંટણી પ્રચાર ? | Tak Live Video

પંજાબના સરદારજી ગુજરાતમાં કેમ કરી રહ્યા છે ચૂંટણી પ્રચાર ?

Gujarat Election 2022