"રાહુલ ગાંધી જ્યાં જાય છે ત્યાં કોંગ્રેસના કાર્યકર્તાઓનું કામ વધારીને આવે છે"

Harsh Sanghvi Tictac