હર્ષદ રિબડીયાની આગેવાનીમાં ભેસાણ સજ્જડ બંધ

Harshad Ribadiya Protest