અમેરિકામાં જયશ્રીરામ, ભાવ વિભોર થયા NRI | Tak Live Video

અમેરિકામાં જયશ્રીરામ, ભાવ વિભોર થયા NRI

Ram Mandir Inauguration Live: America માં જયશ્રીરામ, ભાવ વિભોર થયા NRI.. જૂઓ વિદેશની ધરતી પર જય શ્રીરામ...