વાપીમાં માતાએ જ કર્યું પોતાની દિકરીનું અપહરણ અને પછી બોલી એવું કે સાંભળી તમે પણ રહી જશો દંગ ?

વાપીમાં માતાએ જ કર્યું પોતાની દિકરીનું અપહરણ અને પછી બોલી એવું કે સાંભળી તમે પણ રહી જશો દંગ ?