શું Love Marriage ના કાયદામાં સુધારો કરવાની જરૂર છે ? Gujarat tak | Tak Live Video

શું Love Marriage ના કાયદામાં સુધારો કરવાની જરૂર છે ? Gujarat tak

ગુજરાતમાં પ્રેમ લગ્નનો મુદ્દો ઉછળ્યો છે..ત્યારે આવો સાંભળીએ યુવાનો પ્રેમ લગ્ન વિશે શું કહી રહ્યા છે...