ગુજરાતમાં 125 સીટો સાથે સરકાર બનાવીશું : ઠાકોર

Jagdish Thakor : We will Make Government in Gujarat | GT