કોંગ્રેસ પતી ગઈ હોવાનું બોલનારા ભાજપના નેતાઓને જગદીશ ઠાકોરનો જવાબ | Tak Live Video

કોંગ્રેસ પતી ગઈ હોવાનું બોલનારા ભાજપના નેતાઓને જગદીશ ઠાકોરનો જવાબ

Jagdish Thakor's reply to BJP leaders saying that Congress has fallen