પ્રાણ પ્રતિષ્ઠામાં ભાગ લઈને કુમાર મંગલમ બિરલા ભાવવિભોર | Tak Live Video

પ્રાણ પ્રતિષ્ઠામાં ભાગ લઈને કુમાર મંગલમ બિરલા ભાવવિભોર

Ayodhya Ram Mandir Live Updates: પ્રાણ પ્રતિષ્ઠામાં ભાગ લઈને ભાવુક થયા Kumar Mangalam Birla