મહંત Rajbharti bapu મુસ્લિમ હતા? અનેક મહિલાઓને બનાવી હતી શિકાર?

મહંત Rajbharti bapu મુસ્લિમ હતા? અનેક મહિલાઓને બનાવી હતી શિકાર?