તાપીમાં દૂધ પધરાવી માલધારીઓનો વિરોધ

Maldhari Protest in Surat