મૌલાના સાજિદ રશીદીએ સોમનાથ મંદિરને લઈને ઓક્યું ઝેર

Maulana Sajid Rashidi statement on Somnath Temple