પ્રજાના ફોન નહીં ઉપાડતા અધિકારી પર અકળાયા ધારાસભ્ય | Tak Live Video

પ્રજાના ફોન નહીં ઉપાડતા અધિકારી પર અકળાયા ધારાસભ્ય

Surat ના Olpad ના MLA Mukesh Patel પ્રજાના ફોન નહીં ઉપાડતા અધિકારી પર અકળાયા, સાંભળો શું કહ્યું?