મોરબીની જનતા મંત્રી બ્રિજેશ મેરજા માટે શું કહી રહી છે

Morbi Public Reaction on Brijesh Merja