75 લાખ જેની ગાડીમાંથી મળ્યા તે નેતાજી તો CCTVમાં ભાગતા દેખાયા!

Netaji was seen running on CCTV in Surat