પાટીલે પાઠવી 75માં ગણતંત્ર પર્વની શુભકામના | Tak Live Video

પાટીલે પાઠવી 75માં ગણતંત્ર પર્વની શુભકામના

75th Republic Day નિમિતે C R Patil એ પાઠવી ગણતંત્ર પર્વની શુભકામના, સાંભળો પ્રજાસતાક પર્વને લઈને શું કહ્યું?